Tải trọng tối đa đối với thuyền tham quan các tuyến: Động Phong Nha, Tiên Sơn, sông Chày Hang Tối

Tải trọng tối đa đối với thuyền tham quan các tuyến: Động Phong Nha, Tiên Sơn, sông Chày Hang Tối

  • 15-07-2020
  • admin

Kính gửi: Quý đối tác

Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng kính thông báo:
Từ 1/4/2017, phương tiện vận chuyển khách du lịch thuộc đội thuyền du lịch Phong Nha chở tối đa 12 khách/01 thuyền tính cả trẻ em (không còn thuyền chở 14 khách).
Chi tiết vui lòng liên hệ 0918.841.455 hoặc phongnhakebangdl@gmail.com
Vậy, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng kính thông báo đến các công ty lữ hành, quý khách du lịch được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT. KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT