Thông Báo: Tải trọng tối đa của thuyền tham quan các điểm: Động Phong Nha, Tiên Sơn, Sông Chày Hang Tối.


Kính gửi: Quý đối tác

Để thuận tiện cho việc bố trí, sắp xếp thuyền cho du khách khi tham quan tuyến du lịch động Phong Nha, động Tiên Sơn, tuyến du lịch Sông Chày – Hang Tối (nếu du khách sử dụng thuyền để tham quan tuyến du lịch Sông Chày – Hang Tối) tại Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo:
1. Áp dụng tải trọng 12 khách/01 thuyền chung cho toàn bộ các thuyền du lịch vận chuyển khách tham quan các tuyến du lịch nói trên (không còn thuyền chở 14 khách)
2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/04/2017
Vậy, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng kính thông báo đến các hãng lữ hành, công ty du lịch, đại lý du lịch, du khách tham quan được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT. GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Comments

comments